OFERTA - Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego Zgorzelec

INŻYNIERIA  BEZPIECZEŃSTWA  POŻAROWEGO
mgr inż. pożarnictwa DARIUSZ POBIEDZIŃSKI
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
mgr inż. pożarnictwa
DARIUSZ POBIEDZIŃSKI
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
mgr inż. pożarnictwa
DARIUSZ POBIEDZIŃSKI
INŻYNIERIA  BEZPIECZEŃSTWA  POŻAROWEGO
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
Przejdź do treści
OFERTA

Przeprowadzanie audytów, opracowanie opinii, ekspertyzy z zakresu ppoż

    Przegląd ppoż budynku jest to usługa o szerokim zakresie, która jest  niezbędna wszędzie tam gdzie konieczne jest stwierdzenie, czy wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej w obiekcie są spełnione. Jest to niezbędny etap do podjęcia dalszych działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
    Usługa jest skierowana głównie do właścicieli, administratorów i zarządców budynków i terenów, którzy chcą otrzymać pełną informację na temat stanu bezpieczeństwa pożarowego we wskazanym obiekcie.
   Jest to także niezbędny etap działań związanych z remontem, przebudową lub zmianą sposobu użytkowania obiektu. Opinia ppoż. przedstawia inwestorowi wpływ planowanych działań na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie oraz opisuje konieczne działania dostosowawcze w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Zakres opinii ustalany jest ze zleceniodawcą. Może obejmować cały obiekt lub tylko wybrany obszar lub zagadnienie.
ekspertyzy z zakresu ppoż

Opracowanie operatu ochrony przeciwpożarowej dla składowisk odpadów

    Obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego przez podmioty wytwarzające, zbierające lub przetwarzające odpady został wprowadzony w dniu 20 lipca 2018 r. przez nowelizację Ustawy o odpadach. Operat przeciwpożarowy stanowi załącznik do wniosku o zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub zbieranie odpadów palnych.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992) określa osoby uprawnione do opracowania operatów przeciwpożarowych.  Gdy odbiorcą wniosku jest starosta, operat ppoż może opracować osoba posiadająca wykształcenie inżyniera pożarnictwa lub wyższe w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.
Operat przeciwpożarowy musi zostać uzgodniony w drodze postanowienia z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Następnie musi zostać przeprowadzona kontrola w zakresie spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej w miejscu wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.
operat ochrony przeciwpożarowej

Opracowanie planów ewakuacyjnych

Opracowanie planów ewakuacyjnychObowiązujące przepisy określają rodzaj obiektów, w których istnieje obowiązek wywieszania w widocznych miejscach na drogach ewakuacyjnych planów obiektu. Jednakże jest ono zasadne także w innych budynkach ze względu na szybkie dostarczenie informacji o najbliższych miejscach usytuowania gaśnic, urządzeń przeciwpożarowych oraz poprawie orientacji w obiekcie. Taka wiedza bezpośrednio przekłada się na krótszą ewakuację z obiektu wszystkich jego użytkowników. Opracowane plany są wykonane zgodne ze stanem faktycznym, w przypadku stwierdzonych uchybień można podjąć działania korygujące, mające na celu spełnienie wymagań określonych w przepisach.

Przeprowadzanie próbnej ewakuacji

Bezpieczna i sprawna ewakuacja z budynku jest zawsze czynnością priorytetową w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia. Firma feruje kompleksowe przygotowanie ćwiczeń ewakuacyjnych i wsparcie w ich przeprowadzeniu, a tym samym pomagam zrealizować obowiązek wynikający z obowiązującego prawa.    

Usługa obejmuje:
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
  • zgłoszenie ćwiczeń do właściwego miejscowo Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
  • wsparcie w przeprowadzeniu ćwiczeń i obserwacja przebiegu,
  • podsumowanie i sporządzenie protokołu
       
Na życzenie ćwiczenia praktyczne mogą być poprzedzone wstępnym szkoleniem teoretycznym dotyczącym zasad ewakuacji. Ponadto ćwiczenia mogą zostać uzupełnione o praktyczne gaszenie pożaru za pomocą gaśnic.
Przeprowadzanie próbnej ewakuacji

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej  

Szkolenia z zakresu PPOŻSzkolenie przeznaczone jest dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Pracodawca realizując obowiązek wyznaczenia takich osób, wynikający z Kodeksu Pracy, powinien zapewnić ich przeszkolenie w zakresie powierzonych obowiązków. Szkolenie skupia się na kwestiach obsługi gaśnic, zagrożeń występujących w przypadku wystąpienia pożaru, zachowania się w sytuacji zagrożenia, zasad przeprowadzania ewakuacji.

Szkolenie w celu zapoznanie pracowników z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Pozwala to zrealizować obowiązek wynikający z rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Doradztwo techniczne

Oferuję szeroki zakres doradztwa technicznego dotyczącego ochrony przeciwpożarowej. Szczególnie ważne są konsultacje dla inwestorów przed podjęciem procedury projektowania obiektu.
Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej przyszłej inwestycji i przekazanie ich projektantowi pozwoli na wykonanie projektu, który w zgodzie z obowiązującymi przepisami nie musi spełniać maksymalnych wymagań.
Wykonanie obiektu zgodnie z tak opracowanymi warunkami ochrony przeciwpożarowej pozwoli na znaczne oszczędności na etapie realizacji budowy.
Doradztwo techniczne - IBP

Nadzór nad obiektami

Główny zakres nadzoru zawiera:
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej,
  • przegląd i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • opracowanie planów ewakuacyjnych,
  • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • nadzór nad terminowością przeglądów okresowych sprzętu i urządzeń p.poż.
       
Nadzór nad obiektami - IBP Zgorzelec

Przygotowanie inwestycji/obiektu do odbioru przed przystąpieniem do użytkowania

Oferuję Państwu pomoc w przygotowaniu budynku i dokumentacji do czynności kontrolno–rozpoznawczych przeprowadzanych przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej podczas odbioru budynku.

Podstawowy zakres czynności:
1. Weryfikacja dokumentacji pod kontem zgodności z projektem i przepisami.
2. Przegląd budynku ze zwróceniem uwagi na stan bezpieczeństwa pożarowego.
3. Sprawdzenie prawidłowości zamontowania wszystkich urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
4. Etatyzacja podręcznego sprzętu gaśniczego.
5. Pomiary wydajności i ciśnienia wewnętrznej i zewnętrznej sieci hydrantowej.
6. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.
7. Wyposażenie budynku w znaki ewakuacyjne, oznakowanie urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
8. Obecność podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną.
9. Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
Odbiory PPOŻ

Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem

 
ocena zagrożenia wybuchem
Ocenę zagrożenia wybuchem wykonuje się w obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowe. Pomieszczenie w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, określa się jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.
IBP INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
Wróć do spisu treści